Print bookPrint book

Användarstöd Utbildningsplan

Site:
Lärportalen VGR
Course:
Användarstöd för mallar
Book:
Användarstöd Utbildningsplan
Printed by:
Guest user
Date:
Sunday, 29 January 2023, 11:13 AM

1. Användarstöd Utbildningsplan

Användarstödet för utbildningsplan beskriver vilka av de anpassade fältet som publiceras på sidan "Utbildningsplan". Användarstödets olika kapitel följer rubrikerna på de olika anpassade fälten. Vissa av fälten publiceras även på andra platser ex. utbudskatalog. I förekommande fall beskrivs detta.

2. Namn

Namnsättning är inte ett anpassat fält men då namnsättning är en viktig del av utbildningsframtagande och en bärande del av en utbildningsplan finns här riktlinjer att förhålla sig till

Gärna kort namn som tydligt beskriver läraktivitetens område, undvik att börja med ”utbildning i….”Ändring av namn görs under "Administration av kurs" och "redigera inställningar". Låt "Hela kursnamnet" vara detsamma som "kortnamn för kurs" då får även brödsmulorna hela namnet.

Bild visar var funktionen hittas

3. Beskrivning

Kort beskrivning av mål, syfte och målgrupp i säljande text. Kan användas som ingress i mer utförliga texter.

Kort beskrivning av vem utbildningen vänder sig till. Definiera tydligt om det finns förkunskapskrav och i så fall vilka. Ingressen bör inte vara mer än 250 tecken (inkl blanksteg) lång.

 

Ingressen ska huvudsakligen användas i utbudskatalogen

 

Texten kan skrivas i valfritt textredigeringsprogram för att därefter kopieras in i det anpassade fältet "Kort beskrivning i katalogpost max 250 tecken". Texten kan därefter hämtas genom att lägga in "%course.Kortbeskrivningikatalogpost" med ett avslutande %-tecken efter ...post där visning önskas

4. Syfte

UNDER ARBETE

Syftet beskriver varför en utbildning finns, 


Ett syfte beskriver varför man utför en viss handling, vad som är motivet för handlingen, varför man behöver lösa ett problem och vad som är nyttan med en viss lösning. Ett syfte beskrivs ofta som något övergripande, en inriktning på ett projekt och är inte alltid mätbart medan ett mål skall vara konkret. Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med sin handling,


Syftet beskriver utvecklings/ förändringsbehov utifrån målgrupp och aktuell verksamhet och hur utbildningen bidrar till lösningen. (mottagare bör vara både verksamhetsansvariga chefer och deltagare)


5. Innehåll

Innehåll beskriver översiktligt vad deltagaren kommer att mötas av, exempelvis metoder och verktyg m.m. Begreppet innehåll har en stor vidd men syftar till att deltagaren får en rättvisande inblick vad som deltagaren möts av vid genomförandet. Innehållet bör även upplevas som intressant för deltagaren.

Innehållet presenteras vanligtvis i 5-10 punkter, ev. med en övergripande förklaring.

6. Lärandemål (valbar)

Beskriver vad deltagaren ska kunna efter avslutad läraktivitet. Generellt gäller att målet ska vara mätbart och kopplat till godkännandet. Ett lärandemål ska vara beskrivet så att det tydligt stödjer uppfyllandet att utbildningens syfte och ett eventuellt effektmål.

Ska utgå ifrån:

o   Kunskap

o   Färdighet

o   Förmåga

Stödmaterial om arbete med lärandemål kommer att läggas till


7. Upplägg och material

Upplägg beskriver kortfattat det pedagogiska upplägget exempelvis självstudier, handledning, workshops, webbföreläsningar, filmer, grupparbete etc.

Material avser kurslitteratur/ media som ska användas av deltagarna vid läraktivitetens genomförande.

Ange här även om särskilda programvaror skall användas eller andra hjälpmedel.


8. Omfattning

Tidsåtgång för utbildningen. Specificera även förväntad tidsåtgång för för- och efterarbete samt ev uppgifter under den sammanlagda period som utbildningen pågår.

Kan vara svår att beräkna eller uppskatta, ange då troligt tidsspann. För att på sikt kunna ge en bättre indikation är det bra att fråga ställs om nedlagd tid som enkätfråga

9. Former för bedömning

Beskrivning av hur ett eventuellt godkännande genomförs.

Exempel:

- Deltagande (ingen form av bedömning genomförs utan godkännande baseras på närvaro)

- Individuellt test

- manuellt godkännande av utbildningsansvarig

10. Villkor för genomförande

Under arbete

11. Nivå

Vid behöv ange utbildningsnivå, annars utelämna

(Under utveckling)

  • Introduktion: Första inledande orienteringen/utbildningen inom ett område. Inga eller ringa förkunskap i ämnet behövs 

  • Grund: Innehåller de grundläggande kunskaperna inom området. En bred bas att börja arbeta utifrån.  

  • Fortsättning steg 1,2,3 etc: Bygger på grunderna från en grundutbildning.  

  • ST-mål (A och B mål)

  • Akademisk utbildning 

  • Yrkeshögskoleutbildning


12. Målgrupp

Målgrupp - Beskrivning

Begreppet målgrupp kommer även finnas under "information till utbildningskatalog men avser då till vilka grupper som aktiviteten skall kopplas till samt om utbildningen ska visas under regiongemensamt eller en specifik förvaltning/bolag. 

Primär målgrupp

Sekundär målgrupp

13. Förkunskaper

Beskriver vilka förkunskapskrav som deltagaren ska uppfylla för att kunna genomföra läraktiviteten framgångsrikt och uppnå eventuella lärandemål. Ett förkunskapskrav skall vara valt utifrån vad den enskilde deltagaren behöver kunna för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll och för att kunna uppnå ett godkännande. Ett förkunskapskrav som baserar sig på annan utbildning eller specifik erfarenhet bör kompletteras med att dessa krav kan uppfyllas på ”motsvarande sätt”.

Om utbildningen inte har förkunskaper ska detta tydligt framgå.


14. Förutsättningar

Under arbete

15. Urval

Beskriver principer för urvalsprocess av deltagare vid fler sökande än antal platser.

o   Ja

o   Nej

Ett urval behöver endast göras om det finns fler behöriga sökande är antal platser men en princip bör vara formulerad även om ett urval inte behöver göras. Enkelt uttryck genomförs ett urval genom att, utifrån en princip, rangordna alla behöriga sökande och göra antagning utifrån upprättad rangordning. En enkel princip kan vara ansökningsdatum och då kallas ofta principen ”först till kvarn” eller liknande. Den formulerade principen bör vara repeterbar och upplevas legitim.

Anm. Urval berör endast behöriga sökande, dvs de som uppfyller förkunskapskrav etc.


16. Utvärdering

Beskriv process/planering för hur er utbildning ska utvärderas och deltagarenkätens roll i det arbetet.

I mallarna finns en färdig enkät som VGR Akademin tagit fram. Anpassa gärna utifrån era behov.

Om förekommande; beskriv kortfattat processen hur ni tänkt bedriva förbättringsarbete (där utvärderingen är en del). 

Exempel 1:
Utbildningen utvärderas varje halvår med utgångspunkt i bl.a. deltagarenkäter, deltagarantal och kursgenomförande. Utvärderingen görs i samverkan med aktuella utbildare, producent, utbildningskoordinator och leds av ansvarig. Utvärderingen tillhandahålles av ansvarig vid begäran.

Exempel 2:
Utbildningen utvärderas varje år med utgångspunkt i bl.a. deltagarenkäter, deltagarantal och kursgenomförande. Utvärderingen görs i samverkan med aktuella utbildare, producent, utbildningskoordinator och leds av ansvarig. Målen är att minst 80% av deltagarsvaren ska vara på den positiva halvan och att minst 90% av startande deltagare ska uppnå godkänt inom 6 mån. Utvärderingen tillhandahålles av ansvarig vid begäran

 

Generellt är kvalitetsarbete inom utbildning ett område som är under utveckling och löpande kommer mer texter och material att tillhandahållas

17. Uppföljning

Beskriv hur effekten/resultatet av utbildningen ska följas upp på lite längre sikt.