Print bookPrint book

Användarstöd Kursinställningar

Site:
Lärportalen VGR
Course:
Användarstöd för mallar
Book:
Användarstöd Kursinställningar
Printed by:
Guest user
Date:
Sunday, 29 January 2023, 10:55 AM

1. Användarstöd Kursinställningar

Det här användarstödet följer rubrikstrukturen som finns under Administration av kurs / Redigera inställningar. Det är vanligtvis inte nödvändigt att göra inställningar under samtliga rubriker. Redigera inställningar finns i blocket Inställningar, under Administration av kurs.

Visar Redigera inställningars placering i blocket Inställningar

2. Allmänt

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under " Allmänt" hittar du följande rubriker:

Hela kursnamnet

Hela kursnamnet visas längst upp på varje sida i kursen och i listan över kurser. 

Kortnamn för kurs

Kursens kortnamn visas i navigeringen och används i ämnesraden på e-postmeddelanden för kursen.

Kategorier av kurser

Här ställer du in i vilken kategori kursen ska visas i. Detta kan du endast göra om du har behörighet i flera kategorier.

Form

Här väljer du om utbildningen är Platsbunden, Delvis nätbaserad eller Nätbaserad. Ett val finns redan med från mallen som användes när utbildningen skapades.

Kursens startdatum 

Den här inställningen avgör när den första veckan för en kurs i veckoformat startar. Den avgör också det tidigaste datum för när loggar från kursaktiviteter finns tillgängliga, om kursen återställs och kursens startdatum förändras, så kommer alla datum i kursen att flyttas i relation till det nya startdatumet.

Slutdatum för kurs

Slutdatum för kurs används endast i rapporter. Användare kan fortfarande nå kursen efter slutdatumet.

ID-nummer för kurs

ID-numret för en kurs används bara när du behöver matcha den här kursen mot externa system - det visas aldrig på denna webbplats. Om Du har ett officiellt kodnamn för den här kursen så kan du använda det här, annars kan du lämna detta tomt.


3. Beskrivning

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under "Beskrivning" hittar du följande rubriker:

Sammanfattning av kurs

Informationen visas i utbudskatalogen och hämtas från de anpassade fälten. Du behöver inte göra några ändringar i denna ruta.

Vid sökning i utbudskatalogen sker sökning i bland annat i den här sammanfattningen.

Filer för kurssammanfattning

Filer för kurssammanfattning, exempelvis bilder, visas i listan på kurser tillsammans med sammanfattningen.


4. Kursformat

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under "Kursformat" hittar du följande rubriker:

Format

Här kan du välja kursformat "Singelformat" eller "Ämnesformat"

Kursformatet avgör layouten på kurssidan.

  • Singelformat - för att visa en enda aktivitet eller resurs (såsom ett Test eller ett SCORM-paket) på kurssidan
  • Ämnesformat - kurssidan är organiserad utifrån ämnessektioner

Antalet sektioner

Välj antal sektioner genom att klicka på pilen som pekar nedåt.

Dolda sektioner

Det här alternativet avgör om dolda sektioner visas för deltagare i komprimerat format (t ex för att indikera helger i en kurs med veckoformat) eller om de är helt dolda.

Kurslayout

Den här inställningen avgör om kursen visas på en enda sida, eller fördelas över flera sidor.

5. Utseende

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under "Utseende" hittar du följande rubriker:

Tvingande språkval

Genom att trycka på pilen som pekar nedåt väljer du val av språk.

Antal nyhetsnotiser

Nyhetsforumet är en specifik sorts forum som skapas automatiskt i kursen, har obligatorisk prenumeration som standard och endast användare med rättigheter (som standard instruktörer) kan posta i det.

Den här inställningen avgör hur många nyheter som ska visas i blocket för senaste nyheter.

Om du inte vill ha ett nyhetsforum i kursen, så bör denna inställning anges till noll..

Visa betygskatalogen för deltagare

Många av aktiviteterna i kursen går att betygssätta. Denna inställning avgör om en deltagare kan se en lista med alla sina betyg för kursen via en betygslänk i blocket för kursadministration.

Visa aktivitetsrapporter

Denna inställning avgör om en deltagares aktivitetsrapport visas vid kursprofilerna som listas på användarprofilsidan. Dessa rapporter visar deltagarens bidrag såsom forumposter, inlämningsuppgifter och inkluderar access-loggar.

6. Filer och uppladdningar

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under "Filer och uppladdningar" hittar du rubriken:

Maximal storlek på uppladdade filer.

Den här inställningen bestämmer maximal storlek på de filer som de lärande får ladda upp till kursen. Det finns dock också en övergripande inställning för hela webbsajten som administratören har angivit. Du kan ytterligare begränsa denna storlek genom inställningarna för varje aktivitetsmodul.

Genom att trycka på pilen som pekar nedåt väljer du önskad storlek 


7. Spårning av genomförande

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under "Spårning av genomförande" hittar du följande rubriker:

Aktivera spårning av genomförande

När aktiverad, så kan villkor anges för genomförande av aktivitet och/eller genomförande av kurs.

Markera som Pågående vid första visning

Markera genomförandestatus för kurs som Pågående så snart som deltagare visar kursen för första gången (istället för när de uppfyller första kriteriet).

Detta gör du genom att bocka i rutan.

8. Registrera målgrupper

Beskrivning om hur man skapar/registrerar målgrupper.

9. Målgruppsbaserad synlighet

Under utveckling

10. Riktat Lärande

Under fältet "Riktat Lärande" väljer du önskad målgrupp


11. Grupper

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under fältet "Grupper" hittar du följande rubriker:

Gruppläge

Det finns tre val för denna inställning:

  • Inga grupper - Det finns inga undergrupper, alla är del av samma gemenskap
  • Separata grupper - Varje gruppmedlem kan endaste se sin egen grupp, övriga är dolda
  • Synliga grupper - Varje gruppmedlem arbetar i sin egen grupp, men kan även se andra grupper

Den inställning för grupper som görs på kursnivå blir standard för alla aktiviteter i kursen. Varje aktivitet som stödjer grupper kan även ha sin egen definierade grupp-inställning - men om grupp-inställningen är satt till obligatorisk på kursnivå så ignoreras inställningar för enskilda aktiviteter.

Framtvinga gruppläge

Om gruppläge är tvingande, kommer gruppläge att tillämpas på varje aktivitet i kursen. Gruppinställningar för varje enskild aktivitet kommer då att ignoreras.

Förinställd gruppläge

xxx

12. Anpassade fält

I de anpassade fälten fyller du i information om utbildningen som syns i utbudskatalog, utbildningsplan och/eller i administrativ information. Alla rubriker är inte nödvändiga att fylla i för samtliga utbildningar, dock är vissa rubriker obligatoriska. Dessa är markerade med * 

Under "Anpassade fält" har du följande rubriker:

Syfte *

Beskrivning av utbildningens syfte.

Mer information om "Syfte" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Innehållsbeskrivning *

Utbildningens innehåll. Innehållet presenteras vanligtvis i 5-10 punkter, ev. med en övergripande förklaring.

Mer information om" Innehåll" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Kort beskrivning i katalogpost max 250 tecken *

Kort beskrivning av vem utbildningen vänder sig till. Definiera tydligt om det finns förkunskapskrav och i så fall vilka. Ingressen bör inte vara mer än 250 tecken lång (inkl blanksteg) .

Mer information om "Kort beskrivning" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Verksamhet

Här väljer du, genom att klicka på pilen, vilken verksamhet utbildningen i huvudsak vänder sig till. Du kan även ange att utbildningen är regiongemensam.

Ämne

Här väljer du vilket ämne utbildningen berör genom att klicka på pilen som pekar nedåt.

Utbudstyp

Här väljer du utbildningsformen, ex. workshop eller föreläsning, genom att klicka på pilen som pekar nedåt.

Nivå

Här väljer du nivå på kursen, ex fortsättning, genom att klicka på pilen som pekar nedåt.

Status

Beskriver aktuell status:

o   Planeras/Produceras

o   Publicerad

o   Revideras

o   Avpublicerad

o   ArkiveradDatum - Planerad publicering

Välj önskad datum och klicka i aktiveringsrutan ( se bild)

Datum - publicerad i utbudskatalog

Se bild under Datum - planerad publicering.

Datum - Senast reviderad

Se bild under Datum - planerad publicering.

Datum - Avpublicerad

Se bild under Datum - planerad publicering.

Villkor för genomförande

Ange de villkor som ger grund för kursgenomförande, tex uppfyllande av test.

Upplägg*

Här beskriver du utbildningens pedagogiska upplägg ex. mix av teori, övningar med gruppdiskussioner.

Mer information om "Upplägg" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan

Material

Här anger du material som deltagarna kommer ta del av under utbildningen.

Mer information om "Material" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan

Omfattning*

Här skriver du utbildningens längd, i tex dagar eller timmar.

Mer information om "Omfattning" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Förkunskaper

Här beskriver du vilka förkunskapskrav som deltagaren ska uppfylla för att kunna genomföra läraktiviteten framgångsrikt och uppnå eventuella lärandemål. Om utbildningen inte kräver några förkunskapskrav ska även detta framgå tydligt.

Mer information om "Förkunskaper" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Förutsättningar

Förutsättning kan exempelvis vara: för att bil antagen till utbildningen krävs att sökande arbetar i SOFIA.

Urvalsbeskrivning

Beskriver principer för urvalsprocess av deltagare vid fler sökande än antal platser.

Mer information om "Urval" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Avgift*

Ange kostnad. Om utbildningen är kostnadsfri ska detta framgå.

Ansvarig verksamhet*

Ange namn på den verksamhet som ansvarar för att innehållet i läraktiviteten är rätt.

Kontaktperson*

Här anger du namn och kontaktuppgifter på en eller flera personer som kan kontaktas om man har frågor innan en utbildning, om t ex innehåll eller anmälan. Kontaktperson syns i utbudskatalogen men inte i själva utbildningen.

Mer om ämnet och övrig information

Här kan du skriva mer om ämnet och exempelvis ange länkar där det finns mer information om ämnet.

Lärandemål - Kunskap

Beskriver vad deltagaren ska kunna efter avslutad läraktivitet. Finns enbart med i mallen Nätbaserad utbildning med lärandemål.

Mer information om "Lärandemål" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Lärandemål - Färdighet

Beskriver vad deltagaren ska kunna efter avslutad läraktivitet. Finns enbart med i mallen Nätbaserad utbildning med lärandemål.

Mer information om "Lärandemål" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Lärandemål - Förmåga

Beskriver vad deltagaren ska kunna efter avslutad läraktivitet. Finns enbart med i mallen Nätbaserad utbildning med lärandemål.

Mer information om "Lärandemål" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Former för bedömning

Här beskriver du hur ett eventuellt godkännande genomförs.

Mer information om "Former för bedömning" hittar du i Användarstöd Utbildningsplan

Målgruppsbeskrivning - Primär*

Här beskriver du den primära målgruppen för utbildningen.

Mer information om "Målgrupp" hittar du i Användarstöd Utbildningsplan

Målgruppsbeskrivning - Sekundär

Här beskriver du den sekundära målgruppen för utbildningen.

Mer information om "Målgrupp" hittar du i Användarstöd Utbildningsplan

Utvärdering

Beskriv process/planering för hur utbildningen ska utvärderas.

Mer information om "Utvärdering" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan

Uppföljning

Beskriv hur utbildningen följs upp efter att den avslutats, tex om en förfrågan skickas ut efter några månader för att stämma av vilken nytta utbildningen gjort för deltagaren. 

Beställande verksamhet

Här anger du namn på den verksamhet/enhet som beställt läraraktiviteten.

Kvalitetssäkrad av

Här anger du namn på den/de personer som säkerställer att läraktiviteten bidrar till att lösa det kompetensbehov som aktiviteten är tänkt att lösa.

Dokumenthanteringstyp

Här kan du välja bland flera alternativ genom att trycka på pilen som pekar nedåt.

Plats

Om det är en utbildning med fysisk närvaro så ange plats, tex Regionens Hus i Göteborg.

Kommentar-Ansvarig

Den person eller yrkesroll som är ansvarig för upplägg och genomförandet av läraktiviteten samt säkerställer att utbildningen är aktuell och har rätt kvalitet över tid.

Ansvarig ska synliggöras i vänsterplacerat block.


Kommentar - Producent

xxxxx

Kommentar - Granskare Pedagogik 

Här anger du den/de som har granskat metodik och pedagogik i läraktiviteten

Kommentar - Granskare Fakta

Här anger du den/de som har granskat innehåll och fakta i läraktiviteten

Kommentar - Utbildare

xxxx

Kommentar - Handledare

xxxx

Kommentar - Föreläsare

xxxx

Kommentar - Koordinator

xxxxx

Uppgifter om leverantör

Här anger du uppgifter om den interna eller externa verksamhet/organisation som levererar läraktiviteten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* =obligatoriska fält

12.1. Var syns information från de anpassade fälten?

Information från de anpassade fälten visas automatiskt på flera ställen: i utbildningsplan, i utbudskatalog och/eller i administrativ information. Vad som syns i utbildningsplanen skiljer sig något mellan de olika mallarna.

13. Taggar

Taggar är förbestämda sökord som syns i Utbudskatalogen. 

14. Sök metadata

För att förenkla att hitta en utbildning vid sökning i Utbudskatalogen kan ”Sök metadata” användas. När man klickar på rubriken ”Sök metadata” längst ner i ”Redigera inställningar” på en kurs finns lite info hur det kan användas. Om behovet att använda metadata finns är rekomendationen att utgå från vad kursen heter och innehåller för att försöka tänka vad användare utifrån det kan skriva i sökrutan. Är det tex en kurs i projektledning kan relevant vara ord som projekt, agilt, projektledare, projektutbildning osv. 


(Texten är under utveckling)