Användarstöd Utbildningsplan

16. Utvärdering

Beskriv process/planering för hur er utbildning ska utvärderas och deltagarenkätens roll i det arbetet.

I mallarna finns en färdig enkät som VGR Akademin tagit fram. Anpassa gärna utifrån era behov.

Om förekommande; beskriv kortfattat processen hur ni tänkt bedriva förbättringsarbete (där utvärderingen är en del). 

Exempel 1:
Utbildningen utvärderas varje halvår med utgångspunkt i bl.a. deltagarenkäter, deltagarantal och kursgenomförande. Utvärderingen görs i samverkan med aktuella utbildare, producent, utbildningskoordinator och leds av ansvarig. Utvärderingen tillhandahålles av ansvarig vid begäran.

Exempel 2:
Utbildningen utvärderas varje år med utgångspunkt i bl.a. deltagarenkäter, deltagarantal och kursgenomförande. Utvärderingen görs i samverkan med aktuella utbildare, producent, utbildningskoordinator och leds av ansvarig. Målen är att minst 80% av deltagarsvaren ska vara på den positiva halvan och att minst 90% av startande deltagare ska uppnå godkänt inom 6 mån. Utvärderingen tillhandahålles av ansvarig vid begäran

 

Generellt är kvalitetsarbete inom utbildning ett område som är under utveckling och löpande kommer mer texter och material att tillhandahållas