Användarstöd Kursinställningar

12. Anpassade fält

I de anpassade fälten fyller du i information om utbildningen som syns i utbudskatalog, utbildningsplan och/eller i administrativ information. Alla rubriker är inte nödvändiga att fylla i för samtliga utbildningar, dock är vissa rubriker obligatoriska. Dessa är markerade med * 

Under "Anpassade fält" har du följande rubriker:

Syfte *

Beskrivning av utbildningens syfte.

Mer information om "Syfte" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Innehållsbeskrivning *

Utbildningens innehåll. Innehållet presenteras vanligtvis i 5-10 punkter, ev. med en övergripande förklaring.

Mer information om" Innehåll" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Kort beskrivning i katalogpost max 250 tecken *

Kort beskrivning av vem utbildningen vänder sig till. Definiera tydligt om det finns förkunskapskrav och i så fall vilka. Ingressen bör inte vara mer än 250 tecken lång (inkl blanksteg) .

Mer information om "Kort beskrivning" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Verksamhet

Här väljer du, genom att klicka på pilen, vilken verksamhet utbildningen i huvudsak vänder sig till. Du kan även ange att utbildningen är regiongemensam.

Ämne

Här väljer du vilket ämne utbildningen berör genom att klicka på pilen som pekar nedåt.

Utbudstyp

Här väljer du utbildningsformen, ex. workshop eller föreläsning, genom att klicka på pilen som pekar nedåt.

Nivå

Här väljer du nivå på kursen, ex fortsättning, genom att klicka på pilen som pekar nedåt.

Status

Beskriver aktuell status:

o   Planeras/Produceras

o   Publicerad

o   Revideras

o   Avpublicerad

o   ArkiveradDatum - Planerad publicering

Välj önskad datum och klicka i aktiveringsrutan ( se bild)

Datum - publicerad i utbudskatalog

Se bild under Datum - planerad publicering.

Datum - Senast reviderad

Se bild under Datum - planerad publicering.

Datum - Avpublicerad

Se bild under Datum - planerad publicering.

Villkor för genomförande

Ange de villkor som ger grund för kursgenomförande, tex uppfyllande av test.

Upplägg*

Här beskriver du utbildningens pedagogiska upplägg ex. mix av teori, övningar med gruppdiskussioner.

Mer information om "Upplägg" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan

Material

Här anger du material som deltagarna kommer ta del av under utbildningen.

Mer information om "Material" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan

Omfattning*

Här skriver du utbildningens längd, i tex dagar eller timmar.

Mer information om "Omfattning" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Förkunskaper

Här beskriver du vilka förkunskapskrav som deltagaren ska uppfylla för att kunna genomföra läraktiviteten framgångsrikt och uppnå eventuella lärandemål. Om utbildningen inte kräver några förkunskapskrav ska även detta framgå tydligt.

Mer information om "Förkunskaper" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Förutsättningar

Förutsättning kan exempelvis vara: för att bil antagen till utbildningen krävs att sökande arbetar i SOFIA.

Urvalsbeskrivning

Beskriver principer för urvalsprocess av deltagare vid fler sökande än antal platser.

Mer information om "Urval" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Avgift*

Ange kostnad. Om utbildningen är kostnadsfri ska detta framgå.

Ansvarig verksamhet*

Ange namn på den verksamhet som ansvarar för att innehållet i läraktiviteten är rätt.

Kontaktperson*

Här anger du namn och kontaktuppgifter på en eller flera personer som kan kontaktas om man har frågor innan en utbildning, om t ex innehåll eller anmälan. Kontaktperson syns i utbudskatalogen men inte i själva utbildningen.

Mer om ämnet och övrig information

Här kan du skriva mer om ämnet och exempelvis ange länkar där det finns mer information om ämnet.

Lärandemål - Kunskap

Beskriver vad deltagaren ska kunna efter avslutad läraktivitet. Finns enbart med i mallen Nätbaserad utbildning med lärandemål.

Mer information om "Lärandemål" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Lärandemål - Färdighet

Beskriver vad deltagaren ska kunna efter avslutad läraktivitet. Finns enbart med i mallen Nätbaserad utbildning med lärandemål.

Mer information om "Lärandemål" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Lärandemål - Förmåga

Beskriver vad deltagaren ska kunna efter avslutad läraktivitet. Finns enbart med i mallen Nätbaserad utbildning med lärandemål.

Mer information om "Lärandemål" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan.

Former för bedömning

Här beskriver du hur ett eventuellt godkännande genomförs.

Mer information om "Former för bedömning" hittar du i Användarstöd Utbildningsplan

Målgruppsbeskrivning - Primär*

Här beskriver du den primära målgruppen för utbildningen.

Mer information om "Målgrupp" hittar du i Användarstöd Utbildningsplan

Målgruppsbeskrivning - Sekundär

Här beskriver du den sekundära målgruppen för utbildningen.

Mer information om "Målgrupp" hittar du i Användarstöd Utbildningsplan

Utvärdering

Beskriv process/planering för hur utbildningen ska utvärderas.

Mer information om "Utvärdering" hittar du under Användarstöd Utbildningsplan

Uppföljning

Beskriv hur utbildningen följs upp efter att den avslutats, tex om en förfrågan skickas ut efter några månader för att stämma av vilken nytta utbildningen gjort för deltagaren. 

Beställande verksamhet

Här anger du namn på den verksamhet/enhet som beställt läraraktiviteten.

Kvalitetssäkrad av

Här anger du namn på den/de personer som säkerställer att läraktiviteten bidrar till att lösa det kompetensbehov som aktiviteten är tänkt att lösa.

Dokumenthanteringstyp

Här kan du välja bland flera alternativ genom att trycka på pilen som pekar nedåt.

Plats

Om det är en utbildning med fysisk närvaro så ange plats, tex Regionens Hus i Göteborg.

Kommentar-Ansvarig

Den person eller yrkesroll som är ansvarig för upplägg och genomförandet av läraktiviteten samt säkerställer att utbildningen är aktuell och har rätt kvalitet över tid.

Ansvarig ska synliggöras i vänsterplacerat block.


Kommentar - Producent

xxxxx

Kommentar - Granskare Pedagogik 

Här anger du den/de som har granskat metodik och pedagogik i läraktiviteten

Kommentar - Granskare Fakta

Här anger du den/de som har granskat innehåll och fakta i läraktiviteten

Kommentar - Utbildare

xxxx

Kommentar - Handledare

xxxx

Kommentar - Föreläsare

xxxx

Kommentar - Koordinator

xxxxx

Uppgifter om leverantör

Här anger du uppgifter om den interna eller externa verksamhet/organisation som levererar läraktiviteten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* =obligatoriska fält